સંપર્ક
નવા મંદિરનું ઠેકાણું
શ્રી જલારામ સત્સંગ મંડળ મુલુંડ
પ્લોટ નં. 575, સાઈ આશાદીપ
સેવારામ લાલવાણી રોડ, મ્યુનિસિપલ સ્કુલ પાસે,
મુલુંડ (પ.), મુંબઈ – 400 080. મહારાષ્ટ્ર-ભારત
 
હાલના કાર્યાલયનું ઠેકાણું
શ્રી જલારામ સત્સંગ મંડળ મુલુંડ

સી-4, બીજે માળે, નવીનમંજુ સોસાયટી,
ઝવેર રોડ, મુલુંડ (પ.), મુંબઈ – 400 080. મહારાષ્ટ્ર- ભારત

 
દર્શન માટેનો સમય : ( હાલના કાર્યાલયમાં )

ગુરુવારે સવારે 7.00 થી બપોરે 1.00 વાગ્યા સુધી
સાંજે 4.00 થી રાત્રે 11.00 વાગ્યા સુધી

રવિવારે દર્શન તથા અન્ય પ્રવૃત્તિઓ માટે કાર્યાલય સવારે 9.00 થી સાંજે 5.00 વાગ્યા સુધી ખુલ્લું રહે છે.
 
Email:. jaijalaram@jalarammandalmulund.org | Website: www.jalarammandalmulund.org
 
હોમ પેજ જલારામ બાપા ઈતિહાસ પ્રવૃત્તિઓ કાર્યક્રમો ફોટો ગેલેરી સંપર્ક
This Site is Designed & Developed by  
legend blue 11s jordan 11 jordan retro 11 legend blue 11s jordan retro 12 jordan 11 legend blue louis vuitton retro jordans legend blue 11s legend blue 11s jordan retro 4 legend blue 11s legend blue 11s air jordan jordan 11 pantone legend blue 11s jordan retro 11 jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue jordan 11 jordans for sale uggs on sale jordan retro 11 uggs outlet air jordan 11 legend blue 11s jordan retro 4 legend blue 11s jordan retro 11 legend blue 11s new jordans jordan retro 6 jordan 11 new jordans uggs outlet jordan retro 13 legend blue 11s pantone 11s jordan retro 4 jordan retro 13